Roboty ziemne — definicja, rodzaje robót i maszyn, cennik prac

Wykonywanie robót budowlanych to nie tylko stawianie budynków czy działania, które nabierają konkretnego kształtu. Przystąpienie do budowy wymaga odpowiedniego rozplanowania pracy, a także przygotowania terenu. Wstępne przystosowanie ziemi pod wjazd ciężkiego sprzętu to właśnie roboty podziemne. To jeden z istotniejszych i przygotowawczych etapów budowy, który pozwala na wydobycie gruntu naturalnego. MAX-BUD1 Tomasz Warchala przede wszystkim wykonuje wszelkie roboty ziemne oraz posiada w tym aspekcie wieloletnie doświadczenie.

Najczęściej roboty ziemne realizowane są w przypadku kładzenia fundamentów budowli naziemnych, instalacji i budowli podziemnych, budowania podłoża pod nawierzchnię czy przy kształtowaniu terenów (usypywanie wałów, skarp czy tworzenie sztucznych dolin).

Roboty ziemne – definicja

Jedną z pierwszych prac wykonywaną w ramach robót budowlanych są roboty ziemne. Zalicza się je jako podstawowe, a także pomocnicze prace przy budowie szczególnie dużych przedsięwzięć. Ich podstawowym zadaniem jest przygotowanie gruntu zgodnie z dokumentacją projektową. Polegają one przede wszystkim na wydobywaniu gruntu naturalnego, usuwaniu ziemi z pola budowy, czy też jego przemieszczaniu lub odpowiednim kształtowaniu.

Najczęściej roboty ziemne wykorzystywane są przy dużych inwestycjach, kiedy trzeba położyć fundamenty dla budowli nadziemnych. W taki sposób określa się również kształtowanie terenu czy podłoża, na którym mają zostać położone różne nawierzchnie czy instalacje nadziemne. Roboty polegają m.in. na odspojeniu od calizny oraz wydobyciu materiału, następnie należy go przetransportować oraz ułożyć i zagęścić masę ziemi.

Myśląc o pracach ziemnych bardzo często ma się na myśli koparkę czy spycharkę, jednak to nie jedyne wykorzystywane urządzenia. Oprócz standardowych metod mechanicznych, korzysta się z maszyn prowadzonych ręcznie czy materiałów wybuchowych (szczególnie w przypadku skał i zbitych, twardych gruntów).

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne najczęściej kojarzą się z wykopywaniem czy przekopywaniem gruntów, jednak to nie jedyne czynności kryjące się pod ta enigmatyczną nazwą. Prace ziemne w pierwszej kolejności dzieli się ze względu na specyfikę podejmowanych czynności.

Wyróżniamy porządkowe roboty ziemne, mają one za zadanie przygotować grunt pod dalsze prace, np. usunąć zbędne rośliny - darninę, pnie oraz krzewy, a także spulchnić ziemię i odprowadzić wody odpadowe. W dalszej kolejności wykonywane są podstawowe roboty ziemne, czyli makroniwelacja i niwelacja. Na tym etapie tworzy się wykopy szerokoprzestrzenne oraz wąskoprzestrzenne. Ostatnia fazą są wykończeniowe roboty ziemne, które są najbardziej popularne. To właśnie wtedy wyrównuje się dna wykopów czy tworzy wykopy pod fundamenty. Łączy się to także z wyrównaniem i zagęszczeniem skarp czy nasypów, przeprowadzeniem mikroniwelacji oraz ukształtowaniem architektury terenu - rozdysponowanie roślinami czy darniami.

Dokonując klasyfikacji robót ziemnych można podzielić je na wykopy oraz nasypy - ze względu na miejsce, gdzie są wykonywane prace.

Wykopy

Wykopami nazywa się wszystkie prace, które wykonywane są poniżej powierzchni ziemi. Dzieli się je na wąskoprzestrzenne oraz szerokoprzestrzenne. Nie muszą być wykonane na stałe, bardzo często są tymczasowe.  Wąskoprzestrzenne to rowy, które charakteryzują się swoją dużą głębokością, która jest dużo większa niż szerokość oraz długość. Wykonywane są w przypadku, kiedy budynek nie musi być głęboko osadzony. Zaś w przypadku szerokoprzestrzennych mamy do czynienia z rowem, którego głębokość nie przekracza, a jest znacząco mniejsza niż szerokość oraz długość.

Nasypy

Z kolei nasypy to wszystkie prace wykonywane powyżej powierzchni ziemi. Można je podzielić na kontrolowane - wtedy układane są one warstwami oraz zagęszczane. Najczęściej wykorzystuje je się przy przygotowaniu gruntu pod układanie np. kostki brukowej. Natomiast w przypadku nasypów niekontrolowanych, czyli tak zwane odkłady zwałowe lub pryzmowe, występują często na wysypiskach.

Wykopy i nasypy — jaki sprzęt jest potrzebny?

Do wykonywania wykopów i nasypów na własny użytek, oczywiście można użyć łopaty i szpadla, jednak to nie profesjonalne narzędzia, które przydadzą się przy dużych przedsięwzięciach. Dlatego warto postawić na zautomatyzowane rozwiązania, które zdecydowanie usprawnia i uefektywnia pracę. Roboty nadziemne to prace budowlane wymagające wjazdu ciężkiego sprzętu.

Wyróżnić można przede wszystkim dwa rodzaje najczęściej używanych maszyn: koparki (koparki gąsienicowe) i mikrokoparki, a także zagęszczarki. Te pierwsze wykorzystuje się najczęściej do kopania rowów. Natomiast do tworzenia kontrolowanych nasypów korzysta się z zagęszczarek do kostki i grunty. Na rynku można znaleźć wiele rodzai tego typu urządzeń: zagęszczarki stopowe (inaczej skoczki/ubijaki) to kompaktowe urządzenia, które sprawdzą się na mniejszych i węższych powierzchniach; zagęszczarki rewersyjne są one profesjonalnym sprzętem gwarantującym precyzję, prekość robót i bezpieczeństwo; zagęszczarki jednokierunkowe oraz zagęszczarki podwieszane inaczej nazywane hydraulicznymi.

Cennik robót ziemnych

Cennik robót ziemnych będzie uzależniony przede wszystkim od budżetu oraz tego, jaki typ robót wybierzemy. Oczywiste jest, że najtańszym sposobem będzie praca ręczna, jednak trwa ona zdecydowanie dłużej, a w niektórych przepadkach może okazać się niezbyt efektywna - będzie to w dużej mierze zależało od gruntu, jego spójności i rodzaju. Trzeba liczyć się z tym, że wypożyczenie sprzętu czy całej ekipy budowlanej będzie wiązało się z dużo wyższymi kosztami.

Chcąc oszacować cennik robót ziemnych trzeba brać pod uwagę sprzęt, jakim będą prace wykonywane. Dużo droższą opcję będzie wynajęcie koparki czy zagęszczarki wraz z operatorem - jednak pomimo kosztów to dobre posunięcie, które jest wygodne, ułatwi i usprawni pracę oraz zagwarantuje oczekiwany efekt. W przypadku wynajęcia maszyny z operatorem prócz stawki godzinowej należy doliczyć koszta dojazdu, w tym transport maszyn ciężkich.

Bezpieczeństwo na budowie

Nasza firma MAX-BUD1 Tomasz Warchala na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo na placu budowy. Doskonale wiemy, że prace budowlane są ogromnym wyzwaniem i łączą się z nie małym niebezpieczeństwem. Wiemy, że zapewnienie bezpiecznych warunków dla każdego, kto znajduje się na robotach ziemnych wymaga wysiłku fizycznego oraz logistycznego. Dlatego przede wszystkim dbamy o właściwe i szczegółowe zaplanowanie wykonywanych prac, pozwoli to na uniknięcie przypadkowych ruchów czy niekontrolowane sytuacje.

Dbamy, by wykonywane przez nas prace były w pełni bezpieczne, dlatego każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzamy stan gruntu. Wiemy, że wszelkie naruszenia czy nieprawidłowości muszą zostać usunięte przed przystąpieniem do pracy. Stosując się do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy na placu budowy są zobowiązani do korzystania z hełmów ochronnych oraz ochronnej odzieży. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze tuż obok jakości wykonanych prac oraz terminowości. Wszelkie realizowane przez nas roboty są zgodne z profesjonalną dokumentacja projektową.

Zachęcamy do kontaktu z MAX-BUD1 Tomasz Warchala poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy szczegóły naszej oferty. Rozpocznij współpracę z profesjonalistami w wykonywaniu robót ziemnych.